LeetCode 34 在有序数组寻找元素的出现范围

1 题目描述

给定一个已按升序排好的整数数组nums,对于一个目标值target,寻找其在数组中的起始位置及结束位置。

您算法的运行时时间复杂度须满足O(log n)。

若target不存在,返回[-1, -1]。

例子1:

输入:nums = [5,7,7,8,8,10], target = 8

输出:[3,4]

例子2:

输入:nums = [5,7,7,8,8,10], target = 6

输出:[-1,-1]

题目出处:LeetCode

2 解决思路

首先使用折半查找,直至target出现,然后向前找,找到首次出现位置,再向后找,找到最后一次出现位置,然后返回结果。

3 Golang实现代码

https://github.com/leileiluoluo/

func searchRange(nums []int, target int) []int {
  start, end := 0, len(nums)-1
  for start <= end {
    mid := (start + end) / 2
    if target == nums[mid] {
      r := make([]int, 2)
      i := mid
      // find first position
      for i >= 0 && target == nums[i] {
        i--
      }
      i++
      r[0] = i
      // find last position
      for i <= len(nums)-1 && target == nums[i] {
        i++
      }
      r[1] = i - 1
      return r
    }
    if target > nums[mid] {
      start = mid + 1
      continue
    }
    end = mid - 1
  }
  return []int{-1, -1}
}

评论

正在加载评论......